Dla studenta

ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW   

NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+


§1

Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ może się odbyć do uczelni zagranicznej posiadającej „European Charter for Higher Education”, z którą Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie  zawarła umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia przyjmująca musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+ (28 państw członkowskich, Turcja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia).

§2

W wyjazdach na studia w ramach programu mogą uczestniczyć studenci wszystkich kierunków studiów (także studenci studiów niestacjonarnych), którzy ukończyli co najmniej I rok studiów I stopnia oraz w pełni zaliczyli semestr poprzedzający wyjazd i nie posiadają długu punktów ECTS.

§3

W momencie wyjazdu student nie może być urlopowany, nie może ciążyć na nim kara dyscyplinarna, ani być prowadzone przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

§4

Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako stypendysta Erasmus+.

§5

Student ma możliwość wielokrotnego udziału w programie z uwzględnieniem, iż maksymalna długość pobytu na stypendium wynosi łącznie 12 miesięcy dla każdego cyklu kształcenia (max. 12 miesięcy podczas studiów I stopnia oraz  max. 12 miesięcy podczas studiów II stopnia). Do długości pobytu wlicza się wcześniejszy udział w programie LLP-Erasmus i Erasmus+. 

§6

Minimalny okres pobytu na uczelni zagranicznej wynosi 3 miesiące.

§7

Kraje docelowe, objęte programem zostały podzielone na 3 grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Przyporządkowano im następujące stawki grantu:

Grupa I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania

500 EUR

za każdy miesiąc pobytu

Grupa II

Belgia, Czechy, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Islandia

400 EUR

za każdy miesiąc pobytu

Grupa III

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

300 EUR

za każdy miesiąc pobytu

 

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW NA STUDIA

 

§8

Rekrutacja na wyjazdy rozpoczyna się w lutym/marcu roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym nastąpi wyjazd. Dotyczy ona zarówno kandydatów planujących wyjazd na stypendium w semestrze zimowym, jak i letnim. Drugi, dodatkowy termin rekrutacji (październik/listopad) zostanie ogłoszony pod warunkiem niewykorzystania części środków finansowych lub niewykorzystania wszystkich miejsc/stypendiów.

§9

Rekrutację studentów na wyjazdy przeprowadza komisja wydziałowa pod przewodnictwem Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ . W procesie oceny kandydata i kwalifikacji na wyjazd brane są pod uwagę:

1.     średnia ocen z całego toku studiów – potwierdzona przez pracownika Dziekanatu w formularzu zgłoszeniowym

2.     znajomość języka angielskiego, lub języka w jakim prowadzone będą zajęcia w uczelni partnerskiej

3.     wcześniejszy udział w programie LLP Erasmus lub Erasmus+, w tym długość pobytu na stypendium, a także liczba punktów ECTS planowana do uzyskania i uzyskana podczas pobytu na stypendium

§10

Biuro Współpracy z Zagranicą sporządza na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych listę studentów zakwalifikowanych na wyjazd, listę rezerwową oraz listę studentów niezakwalifikowanych.

§11

Maksymalna liczba studentów zakwalifikowanych na wyjazd zależy od wysokości dofinansowania przyznanego uczelni przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w danym roku akademickim.

§12

Osoby z listy rezerwowej mogą się ubiegać o wyjazd w przypadku rezygnacji osób z listy zakwalifikowanych. Studenci, którzy nie zakwalifikowali się na wyjazd mają prawo odwołania się na piśmie od decyzji do Dziekana wydziału.

 

PRZED I W TRAKCIE MOBILNOŚCI

 

§13

Studenci zakwalifikowani na wyjazdskładają w Biurze Współpracy
z Zagranicą, na co najmniej 2 tygodnie przed terminem wyznaczonym przez uczelnię zagraniczną, komplet wypełnionych dokumentów aplikacyjnych:

1.

dokumenty aplikacyjne określone i wymagane indywidualnie przez uczelnię partnerską

2.

3 kopie porozumienia o programie zajęć - Learning Agreement zatwierdzonego przez koordynatora wydziałowego programu Erasmus+

3.

Zgodę Dziekana na indywidualny program studiów – podanie o IPS

Student jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia wymaganych dokumentów i obowiązujących terminów w uczelni partnerskiej.

§14

Jeżeli program studiów realizowany za granicą nie obejmuje przedmiotów ujętych w minimum programowym obowiązującym dla danego kierunku studiów, student zobowiązany jest do uzupełnienia tych przedmiotów po powrocie ze stypendium. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu zaliczenia przedmiotów ujętych w minimum programowym powinny zostać dokonane
z Uczelnianym Koordynatorem programu Erasmus+ przed wyjazdem studenta za granicę.

§15

Wszystkie zmiany wprowadzane do Learning Agreement wymagają potwierdzenia na piśmie i akceptacji uczelni zagranicznej, uczelni macierzystej i studenta. Zmian dokonuje się wypełniając Changes to the Original Learning Agreement, który stanowi integralną część dokumenty Learning Agreement. Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni zagranicznej.

§16

Minimalna liczba punktów jaką student powinien zdobyć w trakcie wymiany na uczelni partnerskiej to 30 ECTS w ciągu jednego semestru studiów. Merytorycznie ze zrealizowanego programu na wymianie student jest rozliczany na wydziale.

§17

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa studenta w Programie jest akceptacja jego kandydatury przez uczelnię partnerską, na podstawie dokumentów przesłanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą oraz podpisanie umowy finansowej.

§18

Studenci przebywający na stypendium w semestrze zimowym mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu w uczelni zagranicznej na semestr letni. Zgoda na przedłużenie pobytu na studiach nie gwarantuje otrzymania grantu na okres wynikający z przedłużenia. Przedłużenie nie może wykraczać poza okres 30 września danego roku akademickiego.

§19

W celu przedłużenia pobytu należy dostarczyć następujące dokumenty:

1.     zaświadczenie z uczelni partnerskiej ze zgodą na przedłużenie pobytu, zawierające potwierdzenie udziału w zajęciach w pierwszym semestrze pobytu za granicą, zgodnie z podpisanym programem studiów. Zaświadczenie powinno zawierać datę dzienną zakończenia pobytu w drugim semestrz

2.     (jeżeli to możliwe) Transcript of Records za pierwszy semestr.

3.     Learning Agreement na drugi semestr

§20

Dokumenty należy złożyć do Biura Współpracy z Zagranicą
w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia danego roku akademickiego. Decyzja o dofinansowaniu pobytu w drugim semestrze będzie podjęta po wpłynięciu wszystkich podań z prośbą o możliwość przedłużenia.

§21

Dopuszcza się wyjazdy na studia za granicę i przedłużenia pobytu z grantem zerowym.

§22

Student zobowiązuje się do uzyskania przed wyjazdem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz ubezpieczenia (Kosztów Leczenia, NNW) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

§23

Student przed wyjazdem na stypendium zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej. Niepodpisanie umowy w uzgodnionym terminie jest jednoznaczne
z rezygnacją z przyznanego prawa do stypendium w danym roku akademickim.

 

STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 §24

Beneficjent programu Erasmus+ jest zwolniony z czesnego za studia w uczelni zagranicznej i przebywa w niej na zasadach obowiązujących studentów tej uczelni.

§25

W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

§26

Wypłata stypendiów krajowych (socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Po powrocie do uczelni macierzystej student ma prawo do ubiegania się o stypendia krajowe.

§27

 

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe ze strony Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

 

ROZLICZENIE MOBILNOŚCI

§28 

W terminie 30 dni od zakończenia pobytu na stypendium student zobowiązany jest do:

  • dostarczenia do BWZ  zaświadczenia potwierdzającego długość pobytu
    w uczelni partnerskiej– Confirmation of Stay
  • dostarczenia do BWZ wykazu zaliczeń – Transcript of Records. Wykaz zaliczeń stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów.
  • wypełnienia Ankiety Stypendysty Erasmusa (link do ankiety przesyłany jest automatycznie na adres e-mail podany przez beneficjenta
    w formularzu zgłoszeniowym)

Jeżeli student nie rozliczy się we wskazanym powyżej terminie BWZ wystąpi
o zwrot przyznanego stypendium.

§29

Okres studiów za granicą zostanie zaliczony pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby punktów ECTS uzgodnionej w Learning Agreement.
W przypadku niespełnienia powyższego warunku, w zależności od liczby uzyskanych punktów, student otrzymuje rejestrację warunkową lub powtarza semestr wyjazdowy w WSZ. Decyzję w sprawie uznania okresu studiów za granicą, a także wyznaczenia przedmiotów zastępczych nie zaliczonych za granicą podejmuje Dziekan Wydziału.

DODATKOWE INFORMACJE  

§30

Studenci zakwalifikowani na wyjazd otrzymają możliwość uczestniczenia
w kursie językowych on-line w platformie Online Linguistic Support (OLS). Wsparcie językowe jest dostępne w odniesieniu do języka, którego uczestnicy używają do celów uczenia się i odbywania praktyk (staży). Oferowane jest ono online, ponieważ w przypadku języków proces e-uczenia się jest korzystny pod względem dostępu i elastyczności. Warunkiem otrzymania darmowej licencji do kursu jest wyrażenie zgody przez studenta. Udział w kursie jest dobrowolny.

 

§31

W przypadkach nieujętych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.