WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (STA)

Nauczyciele akademiccy - STA

Wyjazdy pracowników dydaktycznych uczelni

 • Wyjazdy realizowane do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 • Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych,
  z którymi Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie  podpisała umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu Erasmus+ w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykładów, seminariów, warsztatów).
 • Długość pobytu: minimum 2 dni (z wyłączeniem podróży) do 1 tygodnia.
 • Podczas pobytu na uczelni zagranicznej należy przeprowadzić min. 8 godzin zajęć.
 • Stypendium otrzymane przez pracownika uczelni jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni/ instytucji przyjmującej, tj.  koszty podróży, ubezpieczenie, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą
 • Dokumenty przed wyjazdem:
  • Zgłoszenie na wyjazd w ramach Erasmus STA
  • Staff Mobility for Teaching Agreement - zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego programu nauczania i pobytu

Decyzję o zakwalifikowaniu na wyjazd podejmuje Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dziekan. Komisja podejmuje decyzję na podstawie oceny merytorycznej wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na wyjazdy STA w danym roku akademickim

  • Umowa pomiędzy Uczelnią a pracownikiem – przygotowywana przez BWZ

Pracownik powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni przyjmującej.

 • Podstawa rozliczenia wyjazdu:
  • dokument potwierdzającego pobyt w uczelni partnerskiej, tzw. certyfikat określający czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych (oryginał);
  • Staff Mobility for Teaching Agreement (oryginał);
  • sprawozdanie z wyjazdu w ramach Erasmus+
  • ankieta stypendysty programu Erasmus+ w wersji on-line.

Zasady finansowania wyjazdów STA

Pracownik otrzymuje stypendium ufundowane przez Komisję Europejską obliczone z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych oraz wytycznych dotyczących wysokości stypendium Erasmus+ w zależności od grupy, do której należy kraj, w którym znajduje się jednostka przyjmująca.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w “Przewodniku programu Erasmus+” polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła następujące stawki stypendiów:

Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium w euro
Grupa 1. – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130
Grupa 2. – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy 110
Grupa 3. – Hiszpania, FYROM (Była Republika Jugosławii Mace-donia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja 100
Grupa 4. – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80


Wyjazd należy zrealizować w terminie do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego. Wyjazdy we wrześniu dopuszczalne są jedynie do uczelni, na których w tym miesiącu odbywają się zajęcia dydaktycznie.